Suchonožní táborový řád

Naším cílem je, abychom se všichni z každé pořádané akce, vraceli domů s pocity pohody, štěstí a plní energie. A právě proto je nezbytné, aby všichni účastníci respektovali obecná pravidla slušného chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Následující řádky ve stručnosti popisují základní pravidla, bez kterých se neobejde žádný pohodový vodácký tábor. Proto si v případě hrubého porušení táborového řádu vyhrazujeme právo odeslat dítě domů. Doporučujeme jej prostudovat všem účastníkům a jejich zástupcům.

Pro účely tohoto řádu se rozumí:

 • makak – dětský účastník tábora,
 • kapitán (kapitanát) – kterýkoliv dospělý pracovník tábora.
 • admirál – hlavní vedoucí tábora

ČÁST PRVNÍ – POHYB MAKAKA

Čl. 1

 1. Makaci se mohou pohybovat kdekoliv „na dohled“ tzn. na tábořišti a jeho těsném okolí. V případě společného programu mimo tábořiště (výlet, přesun, hra aj.) bude prostor určen kapitanátem.
 2. Makakům je zakázáno opouštět tábořiště bez souhlasu kapitanátu.
 3. Makakům se zakazuje vstup do žracáku – stan určený k uskladnění potravin a technického vybavení tábora.
 4. Makakům se zakazuje chodit k a do řeky bez zjevného souhlasu a dohledu kapitanátu.
 5. Návštěva cizího stanu je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných v tomto stanu a s vědomím a souhlasem kapitána.

ČÁST DRUHÁ – CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ

Čl. 2

Chování a vyjadřování makaků i kapitanátu odpovídá obecným pravidlům slušného chování a obecným bezpečnostním a právním normám. Zejména se zakazuje:

 • – fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora
 • – používat cizí předměty bez vědomí a svolení jeho vlastníka nebo je dokonce zcizit
 • – používat vulgarismy
 • – svévolná manipulace s otevřeným ohněm

Čl. 3

 1. O svěřený táborový materiál se pečuje a užívá se jen k jeho danému účelu.
 2. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci makak neprodleně oznámí kapitanátu.
 3. Zakazuje se, jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.

Čl. 4

 1. K přírodě se chováme ohleduplně a svou činností ji nijak neničíme ani neohrožujeme, ba právě naopak.
 2. Kdekoliv se objevíme, udržujeme pořádek a čistotu.
 3. Kdekoliv se objevíme, tak neděláme ostudu sobě, svým rodičům, ostatním makakům, kapitanátu ani Suché noze.

ČÁST TŘETÍ – TÁBOROVÁ ČINNOST

Čl. 5

 1. Makak je povinen dodržovat denní režim. Denní režim je zpravidla představený v předvečer nebo ráno kapitanátem.
 2. Během táborového programu se makaci řídí pokyny kapitanátu.
 3. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí kapitanátu oddělen od příslušné skupiny.

ČÁST ČTVRTÁ – STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ

Čl. 6

Stravování

 1. Na výdej jídla chodíme umytí a s čistým vybavením (ešus a příbor).
 2. Během stravování se na tábořišti udržuje klid.
 3. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje (příp. individuálně zakoupené balené nápoje).
 4. Je zakázáno pořizování a konzumace nebalených potravin.

Čl. 7

Péče o zdraví

 1. Přísně se makakům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv jinými omamnými a psychotropními látkami.
 2. Makak chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění (i drobného!!!) nebo onemocnění je povinen toto ihned nahlásit kapitanátu.
 3. Dodržujeme základní hygienické návyky (zejména mytí rukou a čištění zubů).
 4. Zákonní zástupci jsou povinni makakovi zajistit odpovídající vybavení, které mu umožní spokojeně, pohodlně, naplno a ve zdraví strávit pobyt po celou dobu jeho trvání, a to za každého počasí (spacák odpovídající i výkyvům od průměrných sezónních teplot, vhodnou a pohodlnou obuv, dostatečné množství vhodného oblečení a prádla, pláštěnku, láhev na pití, … podrobněji viz doporučený seznam věcí).

ČÁST PÁTÁ – OSTATNÍ PRAVIDLA

Čl. 8

Návštěvy na táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny (výjimka je možná pouze s výslovným souhlasem admirála).

Čl. 9

Porušení táborového řádu

V případě odeslání makaka domů, na základě hrubého nebo opakovaného porušení tohoto řádu, je jeho zákonný zástupce po dohodě s admirálem povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.

Čl. 10

Předčasné ukončení pobytu

Makak může na základě svého rozhodnutí a po domluvě admirála se zákonným zástupcem makaka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si makaka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s admirálem a na vlastní náklady.

Čl. 11

Tento táborový řád se přiměřeně použije i pro další suchonožní akce.

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2021